Grunnskole for voksne

Hvis du ikke har fullført grunnskole, eller mangler dokumentasjon på fullført grunnskole fra hjemlandet sitt, kan du ha rett til grunnskoleopplæring. Opplæringen tar 1-3 år avhengig av hvor mange fag en elev tar og progresjonen til eleven (behov og progresjon). Grunnskole for voksne tilsvarer 10 års grunnskole for barn og unge. Opplæring og undervisningsmateriellet er gratis.

8 personer som sitter på rekke, med pc eller bok i hånd

Hvem har rett på grunnskole?

Rett til grunnskoleopplæring for voksne er regulert i Opplæringslova § 4A-1 og presisert i rundskriv Udir 3-2012.

For å ha rett til grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne må søkeren oppfylle følgende fire vilkår:
• Være over opplæringspliktig alder (Hovedregelen er derfor at voksenretten etter § 4A-1 tidligst inntrer fra høsten det året en person fyller 16 år.)
• Ikke ha rett til videregående opplæring etter oppll. § 3-1
• Ha lovlig opphold i Norge.
• Trenge grunnskoleopplæring.
De tre første vilkårene er absolutte, dvs. at alle tre vilkårene må være oppfylt. Dersom de tre vilkårene er oppfylt, må det vurderes konkret om søkeren faktisk trenger/har behov for grunnskoleopplæring. Om alle de fire vilkårene er oppfylt har den voksne rett til grunnskoleopplæring etter oppll. § 4A-1.

Innhold og organisering

Elevene får undervisning i fem fag: norsk, engelsk, naturfag, samfunnsfag og matematikk. Elevene kan ta ett, flere eller alle fem fag samtidig. Undervisning foregår på dagtid, mandag til fredag 08:30-14:00 i Norasonde sine lokaler i Lillestrøm. Grunnskole for voksne er et fulltidstilbud, dvs. at elevene får 30 undervisningstimer i uken. Undervisningsåret er delt i to semestre: høst- og vårsemester. Grunnskole for voksne følger det ordinære grunnskoleåret, med tilhørende skoleferier. Første skoledag er i august og siste skoledag er i juni. Grunnskoleopplæringen ved Norasonde Læringssenter er eksamensrettet. Elevene i avgangsklassen går opp til skriftlige og muntlige eksamener om våren og får vitnemål med standpunktkarakter i alle fag og eksamenskarakterer.

Opptak

Norasonde Læringssenter har hovedopptak til grunnskolen to ganger i året: august og januar, men behandler søknader kontinuerlig. Det tas i betraktning enkelte tilfeller, og mulighet for oppstart utenom hovedopptak vil bli vurdert dersom det er hensiktsmessig. Opptaket til grunnskoleopplæringen består av en kartleggingssamtale og kartleggingsprøve i norsk (gjelder minoritetsspråklige søkere), engelsk og matematikk.

Ønsker du å søke skoleplass, må du fylle ut søknadsskjema og sende det til oss i posten eller levere til skolekontoret i Kirkegata 3. Du blir innen kort tid innkalt til en kartleggingssamtale og kartleggingsprøver i Norasonde sine lokaler. Deretter blir vurdering av dine behov sendt videre til skolekontoret i din kommune som fatter vedtak som fastsetter dine rettigheter til grunnskoleopplæring. Etter at vedtaket er fattet, blir du kontaktet av Norasonde Læringssenter og informert om oppstartsdato.

Voksne som er bosatt i Rælingen, Enebakk eller Gjerdrum kan søke plass på grunnskole for voksne hos Norasonde Læringssenter. Øvrige søkere må ta kontakt med skolekontoret i sin kommune.

Artikler

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss:
Mandag-fredag 08.00-16.00
Telefon: 64 83 66 00
E-post: post@norasonde.no

Kontaktperson:
Hilde Sunde Nilsen

E-post: skole@norasonde.no
Telefon: 918 43 729

 

Her finner du oss:

Kirkegata 3, 2000 Lillestrøm

Praktisk informasjon (FAQ)

Her finner du en oversikt over vanlige spørsmål:

Kan jeg få gratis norskkurs?

Det er oppholdstillatelsen din som avgjør om du har rett til gratis norskopplæring. Ta kontakt med skolekontoret på telefon 907 11 068 eller e-post skole@norasonde.no

Jeg vil begynne på norskkurs. Hva må jeg gjøre?

Du må ta kontakt med skolekontoret vårt for å avtale tid til kartleggingssamtale. I denne samtalen finner vi ut hvilken klasse som passer for deg. Hvis du har rett til gratis norskopplæring lager vi en plan for opplæringen sammen.

Når kan jeg begynne på kurs?

Som regel vil du få tilbud om skoleplass ca 14 dager etter at du har vært på kartleggingssamtale.

Jeg skal søke om permanent oppholdstillatelse og må ta samfunnskunnskapsprøve. Kan jeg ta prøven hos dere?

Ja. Vi har samfunnskunnskapsprøver og statsborgerskapsprøver nesten hver uke. Du må melde deg på i kursportalen Privatistportalen (enovate.no). Du finner mer informasjon om prøven her Øve til prøven – Kompetanse Norge.

Jeg vil ta norskprøve. Kan jeg ta prøven hos dere?

Ja. Vi gjennomfører norskprøver 4 ganger i året (mars, juni, september og november). Du må melde deg på i kursportalen Meld deg på prøven – Kompetanse Norge.

Jeg vil gå på grunnskole for voksne. Kan jeg gå på skole hos dere?

Vi har grunnskole for voksne som bor i Rælingen, Gjerdrum, Enebakk og Nittedal kommune. Hvis du bor i Nittedal må du kontakte kommunen for å søke om plass.