Samarbeidspartnere

NAV forvaltar en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sjukepenger, pensjon, barnetrygd og kontantstøtte, og alle innbyggerne er brukere.

NAV ble etablert 1. juli 2006. Kommunene og staten samarbeider om den største velferdsreformen i nyere tid. Alle kontorene er nå etablert, 456 NAV-kontor i kommuner og bydeler.

 

Utvikling gjennom arbeid

ASVL er arbeidsgiver- og interesseforening for landets 230 vekstbedrifter. Våre medlemsbedrifter bistår hvert år flere tusen mennesker på veien til ordinært arbeid, og tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) for personer med uførepensjon. Slik bidrar vi til å løfte enkeltindividene, samtidig som vi forsyner norsk næringsliv med kvalifisert arbeidskraft.