Etiske retningslinjer

Retningslinjer for etikk:
Vi møter medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere med vennlighet, respekt, omtanke og verdighet. Vi skal sette medarbeidere, kunder og samarbeidspartneres ståsted i fokus, gjennom å skape høy faglig kvalitet, ved å støtte medarbeideres rett til medvirkning og egne valg, og med å overholde taushetsplikt og de etiske retningslinjene.

Retningslinjer for å forhindre økonomisk utnyttelse av bruker:
Vår policy for å forhindre økonomisk utnyttelse av våre medarbeidere fra NAV er basert på pålitelighet. Denne påliteligheten ønsker vi å skape gjennom og ikke beholde medarbeideren lengre i tiltak enn behovet tilsier, samt å tilby ønskede tjenester som er av en slik økonomisk art at det ikke står til hinder for medarbeideren og benytte seg av dem.

Retningslinjer for likestilling og diskriminering:
Norasondegruppen AS praktiserer likestilling mellom kjønnene, nasjonaliteter og raser. Vi godtar ingen form for trakassering eller diskriminering på basis av kjønn, religion, rase, nasjonal eller etnisk tilhørighet, kulturbakgrunn, sosial gruppering, funkjsonshemming, seksuell legning, ekteskapelig status, alder eller politisk holdning.

Retningslinjer for taushetsbelagt informasjon og konfidensialitet:
Norasondegruppen skal sikre at personopplysninger ivaretar den enkeltes konfidensialitet, og integritet. Samt at tilgjengeligheten til informasjonen ikke overskrider intensjonen for bruk, i det å oppnå bedriftens formål.