Om Norasonde

Norasonde er en ideell sosial entreprenør som jobber med arbeidsinkludering, utdanning og et bærekraftig samfunn. Norasondegruppen AS ble, som en av landets første arbeidsinkluderingsbedrifter, stiftet som et aksjeselskap 22. juni 1960.

DSC04357 02 copy

Vi har rom for alle med et blikk for den enkelte!

Norasonde er en kompetansebedrift som gir veiledning og opplæring til jobb og/eller utdanning.

Selskapet er til for mennesker som står et stykke utenfor arbeid og virksomheter med samfunnsengasjement, og er godt forankret som en profesjonell aktør. Vårt hovedkontor ligger sentralt i Lillestrøm.

Vi er eksperter på å inkludere og integrere mennesker som står utenfor arbeidslivet. De som kommer til oss skal oppleve anerkjennelse, imøtekommenhet, mening og stolthet.

En god arbeidsplass

Norasondegruppen AS mottok onsdag 14. april 2021 sertifiseringen som en «Great Place to Work» virksomhet som første firma i vår bransje. Vi oser av stolthet og glede. Norasonde har fått den fordi vi har en høy grad av fellesskapsfølelse og samhold, samt stolthet i forhold til det viktige samfunnsoppdraget vi har. Vi jobber målrettet og strategisk i virksomheten for at Norasonde skal være et godt sted å jobbe for alle.

Vi har svært kompetente ansatte med stor endringsvilje og fokus på utvikling. Det er viktig for Norasonde som en kunnskapsbedrift å tiltrekke seg de flinkeste menneskene og som brenner for å bidra i samfunnet. I tillegg har vi fokus på å rekruttere et enda større mangfold inn i vår virksomhet.

 -  Vi kunne ikke vært mer stolte av vårt team - Vi setter mennesker først!

gptw_sertifisert_norsk_tekst_april

Kvalitet i alle ledd

Norasondegruppen AS skal alltid søke kontinuerlig forbedringer med vekt på faglig vurderinger og lovpålagte krav. Vi skal handle etter modellen; Planlegge, Utføre, Kontrollere, Korrigere/standardisere.

eQuass (European Quality in Social Services) er et europeisk kvalitetssikringssystem for velferdstjenester, som krever revisjon og sertifisering hvert 3. år. Norasonde er sertifisert og har implementert eQuass som kvalitetssikringssystem.

Konkret betyr eQuass sertifiseringen følgende for kvaliteten i tiltaket gjennom å sikre rutiner og systemer for:

  • at medarbeiderne får lik prosess i arbeidet med deltakerne
  • brukermedvirkning og involvering av deltakere
  • oppfølging av medarbeidere
  • rapportering til ledelsen
  • rapportering til NAV

Kvalitetssikringsverktøyet sikrer at vi får samlet inn og identifisert våre styrker og forbedringspotensial innenfor våre tjenester.

På denne måten har vi sikret at vi gir god kvalitet på våre tjenester, og at vi alltid jobber for å bli en stadig bedre samarbeidspartner for tiltaksdeltakere, NAV, kommuner og bedrifter i lokalsamfunnet.

EQUASS-logo

FNs Bærekraftsmål

Norasonde har valgt ut fire områder innenfor bærekraftsmålene vi har valgt å fokusere på; god utdanning (4), anstendig arbeid og økonomisk vekst (8), ansvarlig forbruk og produksjon (12), samt samarbeid for å nå målene (17).

Norasonde er til for å løse et samfunnsoppdrag - å realisere enkeltmenneskets mulighet for arbeid, bedre helse og kompetanse. Vi bidrar dermed gjennom vår innsats på flere av FNs 17 bærekraftsmål. Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Vi retter vår oppmerksomhet spesielt mot følgende bærekraftsmål:

Nr 4 - God utdanning

Norasonde Utdanning ved Læringssenteret leverer norskopplæring til minoritetsspråklige på flere nivåer. Språk er nøkkelen til arbeidsinkludering, og er en forutsetning for å få norsk statsborgerskap.

Norasonde Arbeidsinkludering er godkjent lærebedrift og tilbyr lærlingeplasser innenfor flere fagområder.

Norge har utfordringer knyttet til utdanning. Frafallet i videregående utdanning er relativt høyt, særlig blant gutter, og spesielt innen yrkesfaglig studieretning. I perioden 2011–2015 hadde 73% av elevene på videregående skole fullført og bestått, 14 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittet i OECD-området. Norasonde Karriere veileder ungdom mot utdanning og arbeid på oppdrag fra Barnevernet i Lillestrøm Kommune.

Skjermbilde 2021-11-12 kl. 14.39.52

Nr 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Vi jobber mot delmål 8.5: «Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid ».

Dette er kjernevirksomheten til Norasondegruppen. Vi påvirker gjennom å levere gode resultater. Med gode resultater mener vi ordinært arbeid på kortere eller lenger sikt til enkeltpersoner, slik at de blir uavhengige av NAV. Videre er overføring av inkluderingskompetanse til arbeidsgivere et resultat som fører til økt mangfoldsrekruttering på generell basis.

Bærekraftsmål 8

Nr 12 - Ansvarlig forbruk og produksjon

Vi vil være en partner for vekst og utvikling både sosialt, økonomisk og miljømessig.

I 2020 ble Norasondegruppen AS godkjent som Miljøfyrtårn. Vi er derfor godt i gang med en «husrengjøring» for å avdekke enda mer av hva vi kan gjøre for klima og miljø i vårt lokalmiljø. Vi strekker oss etter de 7R’er for bærekraft: Rethink – Refuse – Reduce – Repurpose – Reuse – Recycle – Rot.

Vintage-butikken Second Chance er et iverksatt tiltak, det samme er økt kildesortering.  Økt bruk av hjemmekontor har redusert reisevirksomheten.

Mål 12 RGB

Nr 17 - Samarbeid for å nå målene

Vi jobber mot delmål 17: «Å stimulere til å fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private, og i det sivile samfunn som bygger på partnerskapenes erfaringer og ressursstrategier».

Mål nummer 17 handler i stor grad om å samarbeide globalt. Norasondegruppen er med i et europeisk forskningsprosjekt initiert av Hungarian Charity Service of the Order of Malta, og involverer aktører fra Italia, Polen, Danmark. Prosjektet går ut på å utvikle en karrierefokusert AI-støttet sosial medieplattform, supplert med en mentortjeneste som når ut til og støtter brukerne av plattformen.

Bærekraftsmål 17

Bedriftsnettverket NO17

Norasondegruppen tegnet medlemskap i det nystartete bedriftsnettverket No 17. Nettverket er tuftet på FNs bærekraftsmål, og vil være en regional pådriver for en bærekraftig forretningsutvikling i Viken. Formålet er å bidra til omstilling, fornyelse og bærekraftig vekst innen sosiale, økonomiske og /klima- og miljørelaterte forhold.

En av våre ansatte, Katrine Aspelin, sitter også i styret for No17.

cropped-NO17-logo

Action Now

Norasondegruppen har også tegnet medlemskap i det nystartete bedriftsnettverket Action Now som er satt i gang etter initiativ fra Lillestrøm Sportsklubb og BDO. Bedriftene i regionen for å jobbe sammen for miljø, klima og FNs bærekraftsmål. Samtidig vil det jobbes for å gjøre bedriftene bedre rustet for framtiden, gjennom økt konkurransekraft, nye forretningsmuligheter og bedre rekruttering. Les mer på LSK sine sider.

Action_Now_logo_sort

Miljøfyrtårn

Norasondegruppen ble sertifisert Miljøfyrtårn i 2021.

Som et ledd i vår bærekratsstrategi for å redusere klimaavtrykkene våre er vi blitt et Miljøfyrtårn. Det har gitt oss et systematisk verktøy for å få oversikt, sette mål og måle progresjonen på klima og miljøtiltakene.

Vi stiller miljøkrav ved innkjøp av varer og tjenester og bidrar dermed til å gi økonomiske insentiver til virksomheter som tar klima- og miljøansvar.

Butikken Second Chance og Sykkelfiksern oppfordrer til gjenbruk og reparasjon og er således pådrivere for en sirkulær tankegang, der produkter blir tatt bedre vare på. I våre kafeer er de daglige menyene basert på å utnytte råvarene, og dermed redusere matsvinn. Internt endrer vi fortløpende rutiner og vaner for å redusere papir- og strømforbruk, avfallshåndtering, svinn og stadig flere områder.

Ønsker du Klima- og milljørapport for 2021 kan du ta direkte kontakt med bjorn.haug@norasonde.no.

Miljøfyrtårnlogo

Vi vil gjerne høre fra deg!

Fyll inn i skjema under, så tar vi kontakt med deg om kort tid.

DSC04352