Samfunnkunnskap 50 timer

Samfunnkunnskap 50 timer

Opplæring i samfunnskunnskap skal komme tidlig i opplæringsløpet. Opplæringen skal gis på et språk deltakeren forstår. Det kan legges opp til undervisning i engelsk, eventuelt enkel norsk dersom deltakerne forstår det.

IMDi anbefaler å ta i bruk nettressursen samfunnskunnkap.no og organisere opplæringen allerede mens personen er på mottak og venter på bosettingskommune. Opplæringen i samfunnskunnskap kan gjerne utføres i regi av frivillig sektor først, for deretter å følges opp av voksenopplæringen i kommunen med asylmottak. Det er lurt å undersøke om kommunens bibliotek kan ha egnede lokaler til opplæringen.

Gjennomførte 50 timer i samfunnskunnskap er et vilkår for å få innvilget permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.