Grunnskole for voksne

Grunnskole for voksne

FØRSTE SKOLEDAG tirsdag 20.08.2019 08:30

Søk grunnskole for voksne: Søknadsskjema GSK Norasonde Frist for å søke grunnskole med oppstart i høsten er 01.09.2019

Grunnskole for voksne tilsvarer 10 års grunnskole for barn og unge. For å få vitnemål må du ha karakterer i disse fagene: Norsk, samfunnsfag, engelsk, naturfag og matematikk. Alle voksne som ikke har grunnskole fra Norge eller tilsvarende land, og som har behov for grunnskoleopplæring, har rett til grunnskole. Opplæringen tar 1-3 år avhengig av hvor mange fag en elev tar og progresjon. Sjekk også Veiledningssenter i Akershus her eller ta kontakt med din kommune.

Voksne som ikke ikke har norsk grunnskole eller tilsvarende fra andre land, og som trenger grunnskole, kan søke. Rett til grunnskoleopplæring for voksne er regulert i Opplæringslova § 4A-1 og presisert i rundskriv Udir 3-2012. Det er et vilkår for rett til grunnskoleopplæring at søker har lovlig opphold i landet.

Norasonde Læringssenter tilbyr grunnskoleopplæring for voksne i følgende fag:

•Norsk
•Matematikk
•Engelsk
•Samfunnsfag
•Naturfag

For å skrive ut vitnemål kreves det sluttvurdering i norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. Voksne skal ha sluttvurdering i norsk etter ordinær læreplan i norsk på 10.trinn i KL06.  Opplæringen tilpasses den enkeltes nivå og bakgrunn, og karriereplanlegging for videre yrke og utdanning inngår i opplæringen.

Innhold og organisering

Grunnskoleopplæringen ved Norasonde Læringssenter er eksamensrettet, tilrettelagt for ungdom over 16 år og voksne. Elevene kan ta ett, flere eller alle fem fag samtidig.

Grunnskoleopplæringen for voksne følger Kunnskapsløftets læreplaner (LK06) i de fem fagene over. Vurderingsformer: Se forskrift til Opplæringsloven kap. 4

Realkompetansevurdering

I følge forskrift til opplæringsloven § 4-13 skal kommunen foreta en realkompetansevurdering av voksne i forbindelse med kartlegging av hvilken grunnskoleopplæring den voksne skal gis, jf. opplæringsloven § 4A-1 der det fremgår at grunnskoleopplæringen skal tilpasses behovet til den enkelte. Hovedtanken bak vurderingen av den voksnes kompetanse er at de voksne ikke skal måtte følge opplæring i fag der de allerede har tilfredsstillende kompetanse i faget.

Opptak

Opptaket til grunnskoleopplæringen består av en kartleggingssamtale og testing av forkunnskaper i norsk (gjelder minoritetsspråklige søkere), og kartlegging av engelsk- og matematikkunnskaper. For flere opplysninger om inntak kontakt rådgiver ved Norasonde Læringssenter.

Loven gir alle som trenger det, rett til grunnskoleopplæring (Opplæringsloven § 4A-1). Retten gjelder selv om en har fullført grunnskolen tidligere, om en er norsk eller minoritetsspråklig og uansett om en ønsker opplæring i ett eller flere fag, eksamen eller ikke.  Retten gjelder personer over opplæringspliktig alder, 16 år, så langt de ikke har rett til videregående opplæring (§ 3-1).

For minoritetsspråklige søkere gjelder i tillegg at de har oppholdstillatelse. Asylsøkere 16-18 år har rett til grunnskoleopplæring selv om de ikke har oppholdstillatelse.

Viktig informasjon om grunnskolen

Vi har to klasser i grunnskolen, en klasse som skal ta eksamen 2018 og en klasse som skal ta eksamen senere. Hvilken klasse du kommer i de ulike fagene avhenger kartlegging og forskrifter. Disse kartleggingene skjer i løpet av de første ukene i semesteret. Det kan være at du går i eksamensklasse i noen fag, men ikke i andre. Du kan ikke velge selv.

Norasonde Læringssenter har grunnskole for voksne hvis du er bosatt i Rælingen, Enebakk eller Gjerdrum kommune.

I fag der du ikke går i eksamensklassen kan du melde deg opp til eksamen som privatist våren 2019. Dette må du selv betale for, og vi tilrår det ikke.

Eksamen som privatist
Søknadsfrist er utgått.

Du må betale for hver eksamen du tar som privatist. Det er myndighetene som bestemmer hva eksamenene koster.

Skriftlige eksamener
Norsk, engelsk og matematikk.
Muntlige eksamener
Norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnsfag

Ved oppmelding til skriftlig eksamen, må du ta den muntlige eksamenen i faget samme år.