Arbeidsrettede NAV-tiltak

Arbeidsrettede NAV-tiltak

Norasondegruppen er leverandør av alle arbeidsrettede tiltak for arbeidssøkere gjennom NAV. Vi tar utgangspunkt i individets bistandsbehov og arbeidsevne, og løfter enkeltindividet nærmere arbeidslivet gjennom kvalifisering, arbeidstrening og motivasjon til å tro på egne muligheter.

Det hele mennesket er et tiltak som ble iverksatt på bakgrunn av ”Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse” (2007-2012). Strategiplanen er utarbeidet for at personer med psykiske helseplager lettere skal nyttiggjøre seg sin arbeidsevne. Ett av målene er å unngå at personer med psykiske helseplager glir over i passive uføreytelser og å sikre større deltakelse i arbeidslivet.

Jobb og muligheter er et tiltak hvor fleste av deltakerne har vært lenge ute av eller har en svak tilknytning til arbeidslivet, og står i fare for å komme i en passiv situasjon preget av inntektsfattigdom og andre levekårsproblemer av helsemessig og/eller sosial karakter. Deltakerne har behov for tett individuell oppfølging. Målgruppen består av en differensiert gruppe av mennesker med ulike behov.

Norskopplæring for minoritetsspråklige er et tiltak med en varighet på 13 uker og skal i tillegg til økte norskferdigheter gi deg økte sjanser for tilknytning til arbeidslivet. I våre lokaler i Fredrikstad vil du møte veiledere som gjennom sin veiledning sikrer din språkutvikling, og gjør deg bedre rustet til å møte arbeidslivet. Kurset inneholder kartlegging, individuell oppfølging, samt gruppeundervisning.